Nyheter

Videreutdanning i samhandling og nyskapning

Videreutdanning i samhandling og nyskapning

HiNT tilbyr et helt nytt studie for å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse knyttet til samhandlingsreformen. Det nye studiet heter "Videreutdanning i samhandling og nyskapning" og starter opp i september 2012.

For å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse i tilknytning til den store og omfattende samhandlingsreformen, lanserer nå HiNT et nytt og skreddersydd studietilbud.

På bakgrunn av samhandlingsreformen, tilbyr Høgskolen i Nord-Trøndelag nå et nytt videreutdanningstilbud i samhandling og nyskapning. Det nye studietilbudet, kalt ”Videreutdanning i samhandling og nyskapning”, er todelt og strekker seg over 4 semester.

Samlingsbasert deltidsstudie

Inga Karin Ellingsen Aune, Vegar Rangul, Rasmus Rangul (13 mnd), Torill Moe og Ole Meier Kjerkol.

Fra venstre Inga Karin Ellingsen Aune, Vegar Rangul, Rasmus Rangul (13 mnd), Torill Moe og Ole Meier Kjerkol.

- Dette er et samlingsbasert samarbeidsstudium med felles profil. Elementene henger nøye sammen, og samfunnet vil ha stort behov for ansatte med denne komplekse kompetansen, sier studieleder Vegar Rangul.

Del 1 har oppstart høsten 2012, og har hovedvekt på samhandling, forløpstenkning og brukermedvirkning. Mens del 2, som starter høsten 2013, tar for seg samhandling, nyskapning og kunnskapsledelse. Begge deler er på 30 studiepoeng hver.

Målet med studiet er å bidra til å kvalitetssikre samhandling innefor offentlige velferdsstjenester, samt å bidra til å utvikle kompetanse i samhandling, kunnskapsutvikling, kunnskapsledelse og innovasjon. Målgruppen er ulike faggrupper innenfor den kommunal helse- og omsorgstjenesten, spesialhelsetjenesten og eventuelt andre deler av velferdstjenesten.

- Det er viktig at HiNT er med og tar samfunnsansvar gjennom å møte og dekke et reelt og stort behov! Vi vet at forventningene til dette studietilbudet er store, og at studiet imøtekommer mange av behovene som oppstår som følge av samhandlingsreformen, sier Rangul.

Samarbeid på tvers

Inga Karin Ellingsen Aune

Førstelektor Inga Karin Ellingsen Aune er fagansvarlig for det nye studietilbudet.

Det nye videreutdanningstilbudet er solid forankret i både Avdeling for helsefag og Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse ved HiNT.

– Det er helt naturlig, for elementene her henger veldig tett sammen. Samhandlingsreformen forutsetter både kunnskap og samhandling, samt evne til å gjøre ting annerledes og være nyskapende, sier Ole Meier Kjerkol, som har vært sentral i arbeidet med å utvikle studieplanen.

Torill Moe

Torill Moe, høgskolelektor ved HiNT.

Torill Moe og Inga Karin Ellingsen Aune representerer hver sin avdeling ved HiNT, og erkjenner at det er ekstra motiverende både å skape noe nytt og samarbeide tettere på tvers på denne måten.

- Dette studiet er noe begge avdelinger ønsker sterkt, og forankringen er solid i begge leire. Vi er selvsagt spente på om vi treffer målgruppen godt nok, men samtidig er vi trygge på at det blir et operativt og godt studie. Motivasjonen er i alle fall stor, sier de.

Dekker et samfunnsbehov

- Målet er å dekke regionale behov først og fremst. Og regionen er stor, og strekker seg på mange måter helt fra norddelen av Vestlandet og opp til Nordland, sier Rangul.

Studiet er lagt til studiested Levanger og planlegges som deltidsstudie med 5 samlinger. Søknadsfrist for del 1 er 1.juni.