Emnebeskrivelse

SNA110

Sykepleie, 1. studieår

41 studiepoeng

Innledning

Fokus for 1. studieår:
- Sykepleie med vekt på grunnleggende verdier, kunnskaper og ferdigheter i faget
- Forebyggende og helsefremmende sykepleie


Inngår i studium

Sykepleie, bachelorgradsstudium.

Læringsmål

1. Helsefremming og forebygging
Sykepleie omfatter tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper av befolkningen. Det kreves kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- ha kjennskap til risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter
- ha kjennskap til tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
- delta i helsefremmende og rehabiliterende arbeid og fokusere på å styrke positive faktorer hos individet og i miljøet
- anvende kunnskap om (sykdommer og) menneskets ulike reaksjoner på sykdom i helsefremmende og forebyggende arbeid

2. Pleie, omsorg og behandling
Faglig forsvarlig sykepleie krever kunnskap om hvordan sykdom innvirker på mennesket og om sykdommens betydning for livskvalitet, velvære, håp og mestring. Kontinuitet i pleien og observasjon av pasienten er sentralt i sykepleieutøvelsen. Evnen til å observere bygger på teoretisk kunnskap, klinisk erfaring og sansing. Dette oppøves i møtet med pasientene og danner grunnlag for sykepleiehandlinger som pleie, omsorg, behandling, lindring, forebygging, rehabilitering/habilitering og hjelp til en verdig død.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- møte den enkelte pasient og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
- forstå menneskekroppens normale funksjoner og utvikling gjennom livsløpet
- kjenne til menneskets grunnleggende behov gjennom livsløpet
- kunne observere og vurdere pasientens behov for grunnleggende sykepleie
- kunne planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pleie og omsorg til pasienter og pårørende under veiledning av sykepleier
- i samarbeid med sykepleier kunne følge opp forordnet behandling og undersøkelser
- kunne forhindre at komplikasjoner og tilleggslidelser oppstår
- under veiledning av sykepleier kunne håndtere legemidler forsvarlig
- kunne betjene vanlig medisinsk teknisk utstyr, og ha medansvar for å kvalitetssikre dette utstyret for anvendelse
- ivareta hygieniske prinsipper og bidra til å skape et helsefremmende miljø
- kunne lindre lidelse og hjelpe pasienten til en verdig død
- vise begynnende evne og dyktighet til å utøve godt og riktig håndlag
- kjenne til arbeidsstedets (særegne og spesialiserte) behandlingsoppgaver, prosedyrer og bruk av medisinsk teknisk utstyr
- kjenne til alternative behandlings- og lindringsmodeller

3. Undervisning og veiledning
Sykepleierne har ansvar for å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende. Undervisningsansvaret omfatter også medarbeidere og studenter. En nyutdannet sykepleier vil ha behov for kunnskaper og erfaringer om praksisstedets egenart for å inneha tilfredsstillende handlingskompetanse innen undervisning og veiledning.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- i samarbeid med sykepleier kunne informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død
- forstå behovet for helseopplysning og forebyggende arbeid
- kunne undervise og veilede medstudenter

4. Yrkesetisk holdning og handling
Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- kunne ivareta den enkelte pasients integritet, herunder retten til helhetlig omsorg, retten til medbestemmelse og retten til ikke å bli krenket
- kunne vise omsorg og respekt for pårørende
- erkjenne og vedkjenne seg et faglig personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger, og opptre på en måte som styrker pasientens og samfunnets tillit til profesjonen og respekten for sykepleietjenesten
- kunne utøve sykepleie i tråd med nasjonale og internasjonale yrkesetiske retningslinjer
- være oppmerksom på sitt profesjonelle og etiske ansvar i samfunnet

5. Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
Systematisk arbeid med fag- og kvalitetsutvikling bidrar til klinisk utviklingsarbeid og klinisk forskning. Arbeidsgivers ønske og behov for en sykepleietjeneste i utvikling er grunnlaget for at sykepleieren utvikler kliniske prosjekter i tråd med endringer i samfunnet.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- ha begynnende evne til å anvende relevante forskningsresultater
- kunne dokumentere og evaluere egen sykepleieutøvelse
- kjenne grenser for egen kompetanse
- etterspørre og delta i nødvendig opplæring for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

6. Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk
Sykepleierne har ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer innenfor egen virksomhet og på tvers av ulike helsetjenestetilbud. Faglig forsvarlig utøvelse forutsetter forståelse for helsetjenestens oppbygging og oppgaver og kjennskap til lover, regler og øvrige rammebetingelser som styrer virksomheten.

Studenten skal etter fullført 1.år:
- i samarbeid med sykepleier kunne begynne å lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende
- kjenne til samarbeid på ulike nivå i organisasjonen og utvikle vilje til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
- utvise en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
- ha begynnende forståelse for hvordan man leder og administrerer sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og medarbeidere
- medvirke til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljøInnhold

Hovedemne 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. 12 studiepoeng

Delemne 1A: Historie, tradisjon og yrkesetikk (3 stp)

Tema 1 (1A1): Sykepleiens historiske grunnlag

- Omsorgsoppgaver i samfunnet i ulike historiske epoker
- Opptakten til fagskoler i sykepleie - utviklingen av den moderne sykepleie
- Sentrale trekk ved sykepleierutdanningen i Norge fra 1868 til i dag
- Sentrale trekk ved sykepleieryrket i Norge i dette århundret
- Sykepleietjenestens oppgaver og ansvar i dagens helsetjeneste - introduksjon til yrkesrolle, arbeidsforhold og rutiner i sykepleiearbeid

Tema 2 (1A2): Sykepleiens yrkesetikk

- Verdier og verdigrunnlag i sykepleie - Konsekvenser for utøvelse av sykepleie
- Etisk vanskelige situasjoner i den daglige pleien av gamle mennesker med funksjonssvikt innlagt i aldersinstitusjon
- Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Delemne 1B: Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie.(3 stp)

Tema 1 (1B1): Forskning og fagutvikling i sykepleie

- Studieteknikk og bruk av bibliotek/søkesystemer
- Hva er relevant litteratur?
- Hvordan anvende litteratur?
- Hvordan være kritisk til bruk av teori?
- Oppgaveteknikk

Tema 2 (1B2): Begreper, teorier og modeller i sykepleie

- Grunnleggende begreper i sykepleie:

 • Helse - Sykdom
 • Velvære - Livskvalitet
 • Miljø - Omgivelser
 • Sykepleie
 • Omsorg - Egenomsorg
 • Ressurser
 • Lidelse og mestring
 • Makt og hjelpeløshet

- Introduksjon til teoretiske modeller i sykepleie:

 • Hva er en teori - hva er en modell?
 • Teorier og modeller i sykepleien
 • Virginia Henderson
 • Joyce Travelbee

Delemne 1 C: Vitenskapsteori og forksningsmetode (3 stp)

Jf Emnebeskrivelse for Felles møtepunkter

Delemne 1 D: Etikk (3 stp)

Jf Emnebeskrivelse for Felles møtepunkter

Hovedemne 2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget. 18 studiepoeng

Delemne 2A/2B: Sykepleierens funksjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten

- Helsefremming og forebygging.
- Pleie, omsorg og behandling.
- Undervisning og veiledning.
- Yrkesetisk holdning og handling.
- Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.
- Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk.

Tema 1 (2A/2B1): Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til hygiene

- Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til hygiene

 • Sykepleierens personlige hygiene i det daglige arbeid inkludert håndvask og arbeidsantrekk
 • Håndtering av urent utstyr
 • Rengjøring
 • Desinfisering
 • Sterilisering
 • Rene/aseptiske prosedyrer
 • Hygiene i forhold til prosedyrer
 • Sengereing og skifting av sengetøy - rengjøring av sykesengen
 • Praktisk skylleromsarbeid
 • Avfallshåndtering
 • Isolering av pasienter i sykehjem

Tema 2 (2A/2B2): Sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov

- Sykepleiefaglig kompetanse:

 • Sykepleierens sentrale funksjon innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid, innen behandling, lindring, rehabilitering/habilitering, undervisning og veiledning, administrasjon og fagutvikling

- Grunnleggende sykepleie knyttet til menneskets behov for å:

 • Puste normalt og ved respirasjonsproblemer
 • Bevege seg og innta behagelige kroppsstillinger og ved problemer/komplikasjoner knyttet til immobilitet Sove og hvile og ved søvnproblemer
 • Opprettholde normal sirkulasjon og ved problemer/ komplikasjoner som kan oppstå ved sirkulasjonsforstyrrelser
 • Kvitte seg med kroppens avfallsstoffer og ved problemer/ komplikasjoner knyttet til miksjon og defekasjon
 • Opprettholde normal kroppstemperatur og ved problemer/ komplikasjoner knyttet til kroppstemperatur
 • Ha et funksjonelt nervesystem og sanseapparat/persepsjon og problemer/komplikasjoner knyttet til disse funksjonene
 • Ha sosial kontakt versus være alene, inkludert behov for samliv og seksualliv

- Sykepleie knyttet til menneskets behov for å spise og drikke tilstrekkelig:

 • Mat og måltider i aldersinstitusjoner
 • Kultur, religion og mat - forhold som påvirker matvaner og næringsinntak
 • Matservering i helseinstitusjoner
 • Sykepleie knyttet til pasientens opplevelse av mestringssvikt/ det å ikke kunne spise skikkelig lenger samt problemer knyttet til ernæring

- Sykepleie knyttet til pasientens behov for å holde kroppen ren og velstelt og huden beskyttet:

 • Det gode stell
 • Enkle prosedyrer;- Enkelt sårskift, Briller/ kontaktlinser /øyeproteser, Høreapparat
 • Sykepleie knyttet til mestringssvikt; det å ta i mot hjelp/ vurdering av pasientens ressurser, ønsker, vaner og behov for hjelp i stellet
 • Berøring som kommunikasjonsform - håndlag og teknikk
 • Pasientens bluferdighet
 • Å forholde seg til kropper; intime områder og eliminasjon/ kroppens avfallsprodukter
 • Kommunikasjon med pasienten

- Sykepleie knyttet til menneskets behov for å oppleve vekst og mening i livet:

 • Identitet og selvbilde
 • Hvordan identiteten kommer til uttrykk når den er truet
 • Styrking av identitet og selvfølelse - identitetsfremmende miljø
 • Menneskets integritet - den enkeltes iboende verdighet
 • Sykdom som trussel av integriteten;- Integritet og avhengighet, Integritet og selvbestemmelse
 • Pårørende som ressurs og målgruppe - relasjoner og samarbeid

- Sykepleie knyttet til menneskets sykdomsadferd, sykerolle og pasientrolle:

 • Sykdomsatferd, sykerolle og pasientrolle
 • Sykdom - Tap av helse - Funksjonsendring
 • Pasientens og pårørendes mestringsadferd ved sykdom
 • Å møte mennesker i krise og sorg

- Sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov i livets sluttfase:

 • Døden og vårt samfunn
 • Meningen med tilværelsen: Åndelige og eksistensielle spørsmål - ulike innfallsvinkler
 • Å være alvorlig syk og døende
 • Når døden er nært forestående
 • Når døden har inntrådt
 • Egne holdninger og egne reaksjoner i tilknytning til stell av døde
 • Innvandrerens situasjon i livets sluttfase og ulike trossamfunn

Tema 3 (2A/2B3): Tilnærminger og metoder i sykepleie

- Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til dokumentasjon og problemløsende tenkning ved direkte pasientrettet arbeid:

 • Hva menes med sykepleiedokumentasjon?; Kort innføring i selve dokumentasjonsplikten, Hva er en pasientjournal?, Forskjell mellom fortløpende og prosessorientert dokumentasjon (følges opp 2.år)
 • Sykepleiedata;Hva er sykepleiedata?, Hva menes med relevante og nødvendige data (juridiske og faglige krav)?, Hvordan samle data?, Etiske krav til innsamling av data, Ulike kilder for datasamling, Ulike strukturer for innsamling av data med spesiell vekt på VIPS-modellen
 • Sykepleieprosessen; Hvorfor en sykepleieprosess?,Prosessens to ulike komponente, Prosessen som hjelperedskap i sykepleiedokumentasjonen

- Grunnleggende kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter i utøvelse av sykepleie:

 • Samtalen i profesjonelle relasjoner
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon i utøvelsen av sykepleie
 • Situasjonens betydning for samhandling mellom pasient og sykepleier

- Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering

 • Administrering av legemidler
 • Generelle retningslinjer
 • Bruk av Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok
 • Tvangsbehandling
 • Utdeling av legemidler
 • Kontrollrutiner
 • Særlig kontroll ved bruk av narkotika og amdre vanedannende medikamenter
 • Observasjoner
 • Dokumentasjon
 • Lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndteringen
 • Medikamentregning

Tema 4 (2A/2B4): Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til administrasjon og tverrfaglig samarbeid

- Sykehjemmets organisering og funksjon
- Organisering av sykepleietjenesten på postplan
- Andre yrkesgrupper som er samarbeidspartnere i helse- og sosialtjenesten

Tema 5 (2A/2B5): Sykepleie knyttet til gamle mennesker med funksjonssvikt

- Sykepleie knyttet til gamle menneskers grunnleggende behov når de har forstyrrelser og/eller problemer med:

 • respirasjon
 • immobilitet
 • sirkulasjon
 • inkontinens-/retensjon
 • sanser/ konfusjon/forvirring
 • balansen mellom sosialt samvær og det å være alene
 • søvn
 • svimmelhet
 • instabilitet og fall

- Sykepleie knyttet til gamle menneskers opplevelse av:

 • Aldring og det å bli gammel
 • Å bli sykehjemspasient

- Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til:

 • Administrering av medikamenter til gamle mennesker i institusjon

- Sykepleierens ansvar og oppgaver knyttet til:

 • Pårørende i sykehjem - relasjoner og samarbeid

Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner.18 studiepoeng

Delemne 3A: Anatomi, fysiologi og biokjemi. (10 stp)

Tema (3A1): Biokjemi og ernæringsfysiologi

Biokjemi:

 • Grunnleggende kjemi og fysikk
 • Metabolisme og energiproduksjon
 • Diffusjon, osmose, kolloide løsningers funksjon
 • Syrer- baser buffere og bufferkapasitet
 • Enzymer, enzymaktivitet

Ernæringsfysiologi:

 • De energigivende næringsstoffene
 • Næringsstoffer i matvarene
 • Kosthold for friske mennesker i alle aldre
 • Kultur, religion og mat - forhold som påvirker matvaner og næringsinntak
 • Kostholdets betydning for helse og velvære versus risikofaktor knyttet til utvikling av livsstilssykdommer
 • Menneskets væskebalanse - Over- og dehydrering
 • Vurdering av ernæringsstatus

Eldre og ernæring:

 • Aldringsprosessens innvirkning på ernæringsbehovet
 • De energigivende næringsstoffer - behovet hos eldre mennesker
 • Anbefalt vitamininntak, mineraler og sporstoffer
 • Væskebehovet hos eldre
 • Underernæring hos eldre

Tema 2 (3A2): Anatomi og fysiologi

- Basale cellefunksjoner og kroppens organisering:

 • Kroppens kjemiske sammensetning
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Vev og organer

- Kroppens kontrollsystemer:

 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Det endokrine systemet

- Bevegelsesapparatet:

 • Skjelettet og musklene

- Koordinerte kroppsfunksjoner:

 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Forplantning og seksualfunksjon

- Kroppens forsvar:

 • Immunsystemet
 • Temperaturreguleringen

- Søvnfysiologi:

 • Klargjøring av begrepene søvn og hvile
 • Behovet for søvn - betydning for helsen
 • Søvnstadier
 • Normalvariasjoner i søvnbehov

Tema 3 (3A3): Utviklings- og livsløpsaspekter

- Aldersforandringer på grunn av alderdom knyttet til følgende organsystemer:

 • Hud
 • Bevegelsesapparatet
 • Sanseapparatet
 • Nervesystemet
 • Hjerte-kar-systemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrer og urogenitalorganer
 • Endokrine organer
 • Immunsystemet
 • Temperaturregulering

Delemne 3B: Generell patologi, sykdomslære og farmakologi (5 stp)

Tema 1 (3B1): Epidemiologi

- Epidemiologi og epidemi - Begrepsavklaring:

 • Hva er epidemiologi - Epidemiologiens rolle
 • Årsaksbegrepet i medisin og epidemiologi
 • Risiko
 • Mortalitet - Dødelighet - Dødsårsaker
 • Sosiale ulikheter og dødelighet
 • Miljøproblemer sett fra et epidemiologisk synspunkt

Tema 2 (3B2): Sykdomslære

- Generell patologi:

 • Celleskade og celledød
 • Betennelse - infeksjon
 • Tilheling
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Væske-, elektrolytt- og syre/baseforstyrrelser
 • Vekstforstyrrelser
 • Svulster
 • Immunpatologi
 • Fysiske skader (traumer)

- Introduksjon til geriatri

 • Endret reaksjon på helsesvikt hos eldre
 • Tegn ved helsesvikt hos eldre
 • Olympiasyndromet

- Sengeleiets komplikasjoner

 • Pneumoni
 • Obstipasjon
 • Kontrakturer
 • Osteoporose
 • Trykksår
 • Depresjon
 • Urinveisinfeksjon
 • Nyrestein
 • Trombose
 • Spissfot
 • Søvnløshet
 • Sansedeprivasjon
 • Frakturer

Tema 3 (3B3): Sosialmedisin

- Sosialmedisin i teori og praksis

 • Vekt på svake grupper

- Demografi og behov

 • Demografisk utvikling
 • Behovet for pleie og omsorgstjenester

Tema 4 (3B4): Førstehjelp og hjerte-lunge-redning (HLR)

- Basal Hjerte-Lunge-Redning

 • Prinsipper for opptreden
 • Prinsipper for vurdering av skadede og syke
 • Handlingsrekka ved basal-hjerte-lunge-redning

Tema 5 (3B5): Farmakologi:

- Legemidler, definisjoner, bakgrunn og regelverk
- Utvikling, utprøving, kontroll og bruk av legemidler
- Holdbarheten av legemidler
- Bruk og feilbruk av legemidler
- Medikamentelle bivirkninger og interaksjoner
- Farmakodynamikk, farmakokinetikk og individuelt varierende terapirespons
- Tilvenning, misbruk og legemiddelavhengighet
- Medikamentell behandling av gamle mennesker/barn

Tema 6 (3B6): Alternative behandlings- og lindringsmodeller.

- Komplementær medisin:

 • Historisk perspektiv
 • Status for komplementær medisin
 • Definisjoner brukt innen komplementær medisin
 • Helse-, sykdoms- og forklaringsmodeller innen komplementær medisin
 • Rettslige sider
 • Forskning i Norge
 • Komplementær medisinens virkning på folkehelsen
 • Brukerne av komplementær medisinske behandlingsformer
 • Helsevesenets holdninger til bruk av komplementær medisin
 • Offentlig utredning og forslag til komplementær medisinsk virksomhet i Norge
 • Ulike behandlingsformer innen komplementær medisin

Delemne 3C: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene (3 stp)

Tema 1 (3C1): Mikrobiologi

- Hvordan infeksjoner oppstår
- Smittestoffenes oppbygging og egenskaper
- Mikroorganismers angrepsmekanismer
- Infeksjonsforsvaret

Tema 2 (3C2): Infeksjonssykdommer/Smittsomme sykdommer

- Lov om vern mot smittsomme sykdommer med tilhørende forskrifter, · veiledere og håndbøker
- Melderutiner og infeksjonsovervåking
- Fellestrekk ved smittsomme sykdommer
- Smittsomme sykdommer i befolkningen

Tema 3 (3C3): Hygiene - Smittevern

- Infeksjonsforebyggende arbeid (smittevern):

 • Infeksjonsspesifikke retningslinjer
 • Håndhygiene og hanskebruk
 • Isolering og isoleringsregimer
 • Infeksjonsutbrudd, smitteoppsporing og sanering
 • Generelle infeksjonsforebyggende prosedyrer
 • Yrkesbetinget smitte hos helsepersonell
 • Næringsmiddelassosierte sykdommer knyttet til hygienen i institusjonen

Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner.12 studiepoeng

Delemne 4A: Psykologi og pedagogikk (4 stp)

Tema 1 (4A1): Psykologi

- Utvikling og personlighet i et livsløpsperspektiv
- Menneskets kognitive funksjoner i et livsløpsperspektiv
- Aktivitetens betydning for menneskelig utvikling
- Det biologiske grunnlaget for atferd
- Kroppens reaksjoner og forsvar mot stress og psykiske påkjenninger
- Grupper - og gruppeprosesser

Tema 2 (4A2): Mestringsteori og Kriseteori

- Mestringsteori
- Kriseteori
- Psykologiske krisereaksjoner ved sykdom
- Pasientadferd og mestring av sykdom
- Hva kreves av den profesjonelle hjelperen
- Å arbeide i en terapeutisk relasjon

Tema 3 (4A3): Pedagogikk

- Hva er pedagogikk og pedagogisk arbeid
- Sosialisering
- Læring
- Undervisning
- Veiledning

Delemne 4B: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (3 stp)

Jf Emnebeskrivelse for Felles møtepunkter

Delemne 4C:Sosiologi og sosialantropologi (3 stp)

Tema 1 (4C1):Sosiologi og sosialantropologi

- Grunnleggende teorier

 • Hva karakteriserer sosiologi og sosialantropologi som vitenskapelige disipliner
 • Sosiologiens og sosialantropologiens relevans for sykepleie

- Grunnbegreper innenfor sosiologi og sosialantropologi:

 • Sosial handling og samhandling
 • Normer og sosialisering
 • Roller og rolleutvikling: rollekonflikt og rolleforventning
 • Sosialt system
 • Sosiale strukturer
 • Makt, avmakt og motmakt
 • Normalitet og avvik
 • Kontekst
 • Forhold i samfunnet av betydning for intimitet, kjønn og kroppsforståelse

- Sosialt nettverk

- Sosialgerontologi:

 • Alderssammensetningen og dens betydning - Demografi
 • Teoretiske perspektiver på sosiale sider ved aldring
 • Samfunnets holdning til eldre
 • Sosialisering som en livslang prosess

Delemne 4 D:Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer (2 stp)

Jf Emnebeskrivelse for Felles møtepunkter

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeorienterte aktiviteter og individuelle aktiviteter er grunnlaget for mappe som arbeidsform. Mappe er utdanningens verktøy i organisering av tilretteleggingen for læring og vurdering.

Mappe som tilrettelegging for læring og vurdering:
Organisering av studiet med utgangspunkt i mappe innebærer at studenten får et visst antall arbeidskrav i løpet av studieåret. Mot slutten av hvert studieår danner disse utvalgte arbeidskravene grunnlag for karakterfastsetting. Med utgangspunkt i mappe foregår læringen i tre faser.
1. Læringsfase èn omfatter arbeidet med selve arbeidskravene. Dette arbeidet vil utfordre studenten på ulike måter og gi grunnlag for utvikling av sykepleiefaglig kompetanse.
2. Læringsfase to er prosessen med å gi og motta respons på arbeidskravene og omarbeiding av disse på grunnlag av denne responsen.
3. Læringsfase tre er arbeidet med utvelgelse til eksamensmappen og arbeidet med egen presentasjon og vurdering av denne.
Samlet vil arbeidet med mappen, både i teori og praksis, kunne bidra til å utvikle den sykepleiefaglige kompetansen.

Bachelorutdanningen i sykepleie på HiNT har et sosiokulturelt syn på læring. Det vil si at kunnskap blir konstruert gjennom samhandling, ikke bare gjennom individuelle prosesser. Det grunnleggende for læringen blir samarbeid og interaksjon. Sett fra et sosiokulturelt perspektiv skjer studentens læring i forhold til sammenhengen dette foregår i. Studentene vil få trening i samarbeid og ferdigheter i problemløsning. Studentene arbeider med oppgaver innenfor et område der relevante hendelser fra arbeidsfeltet er utgangspunktet. Å være med på å sette kriterier for sin egen faglig utvikling og for samarbeidsprosessene, er ut ifra dette synet, en viktig del av læringsprosessen.

Med utgangspunkt i dette lærings- og kunnskapssynet vektlegges gruppeorienterte aktiviteter i tilretteleggingsarbeidet.Dette organiseres ved at studentene deltar i en prosessorientert veiledningsgruppe hvert studieår.Gjennom de gruppeorienterte aktivitetene får studentene fremmet sitt faglige engasjement, selvstendighet, ansvarlighet, evne til kritisk refleksjon, samarbeidsevne i samhandling med veileder og andre studenter. Dette vil øke deres evne til sykepleiefaglig virksomhet sammen med andre yrkesutøvere og i samhandling med mennesker som har behov for hjelp fra helsetjenesten.

Høgskolen forventer at studentene bruker basisgruppen og gruppeaktivitetene som en aktiv læringsarena under hele studiet. Målsetting med gruppearbeidet er å få frem et felles læringsprodukt som er utviklet gjennom samarbeid, samtidig som den enkelte har en personlig opplevelse av egen læring.

Studentene har gjennom studieåret tilhørighet til en basisgruppe hvor viktige deler av læringsprosessen foregår. Hver gruppe tildeles en fast veileder. Hovedintensjonen men veiledningen er å støtte og stimulere studentenes egen motivasjon for læringsarbeid.

Grupperelaterte aktiviteter:
- Veiledning
- Prosjektarbeid
- Ferdighetstrening
- Seminar
- Medstudentrespons
- Referansegrupper

2. Individuelle aktiviteter:
Individuelle aktiviteter vil være en forutsetning for de gruppeorienterte aktiviteter og dermed sentralt i studiet.

Individuelle læringsaktiviteter:
- Forelesninger
- Praksisstudier
- Litteraturstudier
- Studentsamtaler

Vurderingsordning

Obligatorisk studiedeltakelse: All tilrettelagt undervisning er obligatorisk.

For å få adgang til årseksamen må alle arbeidskrav være innlevert, og praksisstudier i 1. studieår og alle eksamener (med unntak av medikamentregning) være bestått.

Eksamen:

Medisinske og naturvitenskapelige emner (Hovedemne 3)
Form: Individuell skriftlig eksamen, 3 timer
Innhold: 3A1, 3A2 , 3B5 , 3C1, 3C3
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått (tilsvarende karakter E).
Hjelpemidler: Ingen
Sensorordning: En intern sensor. (I tillegg ekstern sensor hver 3. år)
Pensum: Det er satt opp eget pensum for eksamen (se Fronter)

Sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner (Hovedemne 1, 2 og 4)
Form: Individuell skriftlig eksamen, 3 timer.
Innhold: 1A2 , 1D, 2A/2B1, 2A/2B2, 2A/2B3, 4B, 4C
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått (tilsvarende karakter E).
Hjelpemidler: Ingen
Sensorordning: En intern sensor. (I tillegg ekstern sensor hver 3. gang)
Pensum: Det er satt opp eget pensum for eksamen (se Fronter)

Medikamentregning
Form: Individuell skriftlig eksamen, 2 timer.
Innhold: 2A/2B3, 2A/2B5
Studentene skal vise at de kan medikamentregning slik at administrering av følgende legemidler blir korrekt utført:
-tabletter/kapsler, stikkpiller, vagitorier, øyedråper, øredråper, nesepreparater, plaster, resorbitabletter, miksturer og dråper til peroralt bruk, subcutane injeksjoner.
I tillegg skal studentene vise at de forstår og kan omgjøre enheter som har med vekt og volum å gjøre. Dette inkluderer også enhetene mol/mmol og IE (Internasjonale enheter).Eksamen inneholder ca. 12 utregninger. Utregningsmåten skal vises i besvarelsen.
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått (Feilfri regning, I00 % riktige svar, gir bestått).
Hjelpemidler: Felleskatalogen. Kalkulator blir utdelt før testen starter
Sensorordning: En intern sensor

Det arrangeres ny/utsatt eksamen i medikamentregning samme semester og en ny/utsatt eksamen tidlig i høstsemesteret. Denne eksamen må være bestått før studenten kan starte praksisstudier 2. studieår.

Årseksamen i sykepleie 1. år
Form: Mappeeksamen. Skriftlig oppgave med muntlig høring. Max 45 min til muntlig høring
Innhold: Ett arbeidskrav valgt av skolen og ett arbeidskrav valgt av studenten selv. Standard frontside benyttes (se Fronter)
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.
Sensorordning: Interne sensorer (en intern og en ekstern 3.hvert år)
Kritierier: Studentens skriftlige og muntlige fremstilling vurderes opp mot målene for årsenheten og arbeidskravene samt vurderingskriteriene for de utvalgte arbeidskravene.

Til muntlig høring forventes studenten å:

 • vurdere sitt eget produkt opp mot målene.
 • gjøre rede for teoretiske kunnskaper og yrkesspesifikke ferdigheter som er relevante for arbeidskravene i eksamensmappen.
 • vise verdier og holdninger som er forenlige med sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • avklare eventuelle uklarheter
 • si noe om egen faglig utvikling og læringsprosess

Hjelpemidler: Til muntlig høring bringer studenten med eksamensmappen uten skriftlige kommentarer. I tillegg kan studenten ha med en stikkordsliste over ting hun/han ønsker å ta opp til muntlig. Listen skal forevises sensorene før muntlig høring starter.

Kriterier for vurdering av bestått som sensurvedtak:

 • Studenten viser tilstrekkelig sykepleiefaglig innsikt og kompetanse i forhold til arbeidskravenes og årsenhetens målsetting.
 • Synliggjør verdier og holdninger som er forenlige med sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Det er ikke vesentlige mangler i forhold til å oppfylle kriteriene til den skriftlige og/eller muntlige delen av eksamen.
 • Studenten viser god evne til selvrefleksjon
 • Dersom eksamensmappen ikke er levert til fastsatt tid, og sykmelding og/eller formell utsettelse ikke foreligger regnes dette som ikke bestått

Organisering av årseksamen.

1. I løpet av studieåret legges arbeidskravene fortløpende inn på fronter. Til sammen danner arbeidskravene en samlemappe.Samlemappen skal inneholde de ferdig utarbeidede arbeidskravene, inkludert gitte responser.
2. Samlemappen skal foreligge komplett til fastsatt tidsfrist som er satt til torsdag vel to uker før eksamensuka. Da stenges Fronter for studentene.
3. Basisgruppelærer vurderer samlemappen for godkjenning, og resultatet legges ut på Fronter førstkommende mandag. Samtidig gjøres det kjent hvilket arbeidskrav skolen har valgt ut til eksamen.
4. Studenten gjør sitt valg av arbeidskrav, og legger begge de utvalgte arbeidskravene i Eksamensmappen på Fronter samme dag (mandag). Dette utgjør den skriftlige delen av eksamen. Det skal ikke leveres papirutgave av eksamensmappen.
5. Sensor vurderer eksamensmappen og setter karakter. Denne offentliggjøres for studentene på Fronter fredag før eksamensuka/muntlig høring. Samtidig bekjentgjøres når den enkelte student skal opp til muntlig høring, og hvor høringen foregår.
6. For å få adgang til muntlig høring, må den skriftlige delen være vurdert til bestått (karakter E-A).
7. Muntlig eksamen gir grunnlag for eventuell justering/korrigering av den skriftlige eksamenskarakteren.
8. Endelig karakter fastsettes etter at kandidaten har forlatt eksaminasjonsrommet.

Hvis ett eller flere av arbeidskravene som tilhører mappen mangler, regnes året som ikke gjennomført, og studenten gis ikke adgang til ordinær årseksamen. Studenten må da fullføre og få godkjent samlemappen, og melde seg opp til ny prøve.

Pensumlitteratur

* Norge: [Helsepersonelloven (1999)] Lov om helsepersonell m.v.. Oslo. LOVER
http://www.npd.no/regelverk/r2002/Helsepersonelloven_n.htm

* Norge: [Pasientrettighetsloven 1999)] Lov om pasientrettigheter [elektronisk ressurs]. Oslo
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

* * Norge: [Spesialhelsetjenesteloven (1999)] Lov om spesialisthelsetjeneste m. m.. Oslo
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html

Norge: [Psykisk helsevernloven, 1999] Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Oslo
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-062.html

* Norge: [Kommunehelsetjenesteloven, 1982] Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) . Oslo
http://www.lovdata.no/all/nl-19821119-066.html

Norge: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Oslo : Departementet (AID)
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

Norge: [Sosialtjenesteloven (1991) Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Sosialtjenesteloven) . Oslo
http://www.lovdata.no/all/nl-19911213-081.html

Norge: [Folketrygdloven, (1997)] Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (Folketrygdloven). Oslo
http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html

Norge: Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten .
http://www.lovdata.no/all/nl-19840330-015.html

Norge: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Oslo : Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041223-1837.html

Norge: Forskrift om habilitering og rehabilitering. Oslo : Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20010628-0765.html

Norge: Lovdata.
http://www.lovdata.no/

Stortingsmeldinger (NOU ). Oslo
http://www.regjeringen.no/nb/dok/regpubl/stmeld.html?id=1754

* - ** :
BASISLITTERATUR MERKET MED * SKAL ANVENDES 1. ÅR.
BASISLITTERATUR MERKET MED * OG * * SKAL ANVENDES 2. ÅR.
3. ÅR SKAL ALL BASISLITTERATUR ANVENDES.

Aadland, Einar (1998): Etikk for helse- og sosialarbeidarar. 3. utg. Oslo : Samlaget
ISBN 82-521-5175-2
Litteratur knyttet til Felles del.

* Aadland, Einar (2004): Og eg ser på deg- : vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 2. utg. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00481-5

* * Aambø, Arild (red.) (2007): Smerter : smerteopplevelse og atferd. Oslo : Cappelen akademisk
ISBN 978-82-02-25905-1

Aremyr, Gun (2000): Hvorfor vil ikke Asta dusje? : personlig hygiene i demensomsorgen. Oslo : Kommuneforl.
ISBN 82-446-0708-4

* Benner, Patricia, Judith Wrubel (1989): The primacy of caring : stress and coping in health and illness. Menlo Park, Calif : Addison-Wesley
ISBN 0-201-12002-x

* Bertelsen, Bjørn Inge (2000): Patologi : menneskets sykdommer. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-00-45193-8

Bergsjø, Per .. [et al]. (2004): Obstetrikk og gynekologi. Oslo : Gyldendal
ISBN 978-82-05-30399-7

Bergsjø, Per ... [et al.] (red.) (2006): Svangerskapsomsorg. 4. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-33495-3

Bie, Kristin (2007): Refleksjonshåndboken : for bedre læring. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-8215-01245-2

* Bjørk, Ida Torunn, Sølvi Helseth, Finn Nortvedt (red.) (2002): Møte mellom pasient og sykepleier. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-417-1126-3

* Björklund, Lars (2005): Tid til trøst : om de vanskelige møtene. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 82-450-0332-8

Bratland, Randi C (2005): Kommunehelsetjenestens organisering og utvikling. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-15-00745-7

* Brinchmann, Berit Støre (red.) (2008): Etikk i sykepleien. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39128-4

Brodtkorb, Elisabeth, Marianne Rugkåsa (red.) (2009): Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-38823-9
Litteratur knyttet til Felles del.

* Cavanagh, Stephen J. (1999): Orems sykepleiemodell i praksis. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-00-12888-1

Daatland, Svein Olav (2000): Aldring og samfunn : en innføring i sosialgerontologi. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 978-82-7674-392-0

* Dalland, Olav (2007): Metode og oppgaveskriving for studenter. 4. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34818-9

* Eide, Hilde og Tom Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. rev. og utv. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32689-7
Litteratur knyttet til Felles del.

Elvbakken, Kari Tove (1993): Mat, alderdom og eldreomsorg. Oslo : Kommuneforl.
ISBN 82-7242-948-9

Engedal, Knut og Torgeir Bruun Wyller (red.) (2003): Aldring og hjernesykdommer. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-081-0

* Espnes, Geir Arild og Geir Smedslund (2001): Helsepsykologi. Oslo : Gyldendal
ISBN 978-82-05-28064-9

Faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten : aktuell lovgivning, individuelt ansvar, sykepleielederes ansvar, rammevilkår i helsetjenesten, kvalitet, internkontroll og kvalitetssikring ([2001]). Oslo : Norsk sykepleierforbund
Finnes også som: Faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten (elektronisk ressurs)

* Felleskatalogen : pasientutgave [elektronisk ressurs] - Tørisen, Holger Moe (red.). Oslo : [Felleskatalogen A/S]
http://www.felleskatalogen.no/pasientutgave/

Fjørtoft, Ann-Kristin (2006): Hjemmesykepleie : ansvar, utfordringer og muligheter. Bergen : Fagbokforl
ISBN 978-82-7674-871-0

* Fyrand, Live (2005): Sosialt nettverk : teori og praksis. 2. utg. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00747-2

* Garsjø, Olav (2001): Sosiologisk tenkemåte : en introduksjon for helse- og sosialarbeidere. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-28096-7

* * Gjengedal, Eva og Berit Rokne Hanestad (red.) (2007): Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. 2. utg. Oslo : Cappelen akademisk forl.
ISBN 978-82-02-24659-4

Glavin, Kari og Lisbeth Gravdal Kvarme (2003): Helsesøstertjenesten : fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-077-3

* * Grønseth, Randi og Trond Markestad (2005): Pediatri og pediatrisk sykepleie. 2. utg. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 82-450-0193-7

* Hanssen, Ingrid (2005): Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. 3. [rev.] utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32699-6

* * Hanås, Ragnar (2002): Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne : bli ekspert på din egen diabetes. 2. utg. Oslo : NKS forl.
ISBN 82-508-2164-5

* * Haugen, Jan Erik og Øistein Knudsen jr. (red.) (2008): Akuttmedisinsk sykepleie : utenfor sykehus. 2.utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-33537-0

* Heggdal, Kristin (2006): Sykepleiedokumentasjon. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-33027-6

Helsedepartementet (2003): Resept for et sunnere Norge : folkehelsepolitikken (St.meld ; nr 16 (2002-2003). Oslo : Departementet
ISBN http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-16-2002-2003-.html?id=196640

* Henderson, Virginia A. (1998): Sykepleiens natur : en definisjon og dens konsekvenser for praksis, forskning : refleksjon etter 25 år. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-00-42296-8

* Henriksson, Olle, Ingalill Lennemark (2004): Verdt å vite om væskebalansen : vann-, elektrolytt og syre-base-balansen. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-32912-5

* Håkonsen, Kjell Magne (2009): Innføring i psykologi. 4. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39070-6

* Håkonsen, Kjell Magne (1999): Mestring og relasjon : psykologi med eksempler fra sykepleie. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-00-42731-5

Ingeberg, Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen, Børge Eide (2006): Mentale knagger : en innføring i psykisk helsearbeid. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-068-1

**Jacobsen, Dag...[et al.] (2009): Sykdomslære : indremedisin, kirurgi og anestesi. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39041-6

Jakobsen, Rita (2005): Klar for fremtiden? : om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-32666-5

* Johannessen, Berit (red.) (2008): Komplementær og alternativ behandling : en grunnbok for sykepleiere. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-37998-5
Erstatter: Langer, Jerk. Alternativ behandling : metoder og virkninger.

Kaasa, Karen (2004): Kvalitet i helse- og sosialtjenesten : det er menneskene det kommer an på. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-29859-9

* Kirkevold, Marit og Karen Strømsnes Ekern (red.) (2001): Familien i sykepleiefaget. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-417-1142-5 , ISBN 978-82-417-1142-8

Kirkevold, Marit, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) (2008): Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-35776-1

Kirkevold, Marit (2004): Vitenskap for praksis?. 2. utg. : Gyldendal
ISBN 82-05-32976-1

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse (red.) (2003): Velferdsrett II : de sosiale tjenestene. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-30592-7
Litteratur knyttet til Felles del.

* Knutstad, Unni og Birthe Kamp Nielsen (red.) (2006): Sykepleieboken : bind 2. Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-111-4
Erstatter Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug (red.). Grunnleggende sykepleie I - IV

** Knutstad, Unni (red.) (2008): Sykepleieboken : bind 3 Klinisk sykepleie. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-086-5

* Lejsgaard Christensen, Susann, Birgit Huus Jensen (2003): Pedagogikk og pasientutdanning : sykepleiens pedagogiske felt. Oslo : Akribe
ISBN 82-7950-080-4

Lingås, Lars Gunnar (2008): Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. 4. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-38783-6
Litteratur knyttet til Felles del.

* Lærum, Even (2005): Frisk, syk eller bare plaget? : innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-583-0

* Magnus, Per og Leiv Bakketeig (2003): Epidemiologi. 3. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-31129-3

* Magnus, Per og Leiv Bakketeig (2000): Prosjektarbeid i helsefagene. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-417-0995-1

* Mathisen, Jorunn (2006): Sykepleiehistorie : ideer - mennesker - muligheter. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34951-3

* * McCaffery, Margo og Alexandra Beebe (1996): Smerter : lærebok for helsepersonell. Oslo : Ad notam Gyldendal
ISBN 82-417-0480-1

* Mekki, Tone Elin (red.) (2007): Sykepleieboken : bind 1 Grunnleggende sykepleie. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-110-7
Erstatter Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.). Grunnleggende sykepleie 1 - IV

Misvær, Nina og Gunnar Oftedal (red.) (2006): Håndbok for helsestasjoner : 0 - 5 år. 2. rev. utg. Oslo : Kommuneforlaget
ISBN 978-82-446-1239-5

* Moen, Anne, Ragnhild Hellesø, Asbjørn Berge (2008): Sykepleieres journalføring : dokumentasjon og informasjonshåndtering. 2. utg. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-118-3

** Moesmand, Anna Marie og Astrid Kjøllestad (2004): Å være akutt kritisk syk : om pasientenes og de pårørendes psykososiale reaksjoner og behov. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-31152-8

Molven, Olav (2006): Helse og jus. 5. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-35171-4
Litteratur knyttet til Felles del.

* Molven, Olav (2006): Sykepleie og jus. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-36551-3

* Mæland, John Gunnar (2005): Forebyggende helsearbeid : i teori og praksis. 2. utg. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00825-7

* Mæland, John Gunnar ... [et al.] (red.) (2004): Sosialmedisin : i teori og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-31532-9

* Nightingale, Florence ; [redigert av] Victor Skretkowicz (1997): Notater om sykepleie. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 82-00-41949-5

* Nordeng, Hedvig og Olav Spigset (red.) (2008): Legemidler og bruken av dem. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32365-0
Erstatter: Simonsen, Terje. Illustrert farmakologi I og II.

* Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo : Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
http://www.legemiddelhandboka.no/xml/
Finnes også som: Norsk legemiddelhåndbok (elektronisk ressurs)

Norsk sykepleierforbund (2001): Kvalitetsutvikling og omorganisering. Delhefte 1. Utfordringer i den kommunale pleie-, rehablitering- og omsorgtjenesten : organisering og ledelse, bemanning og kompetansesammensetning. Oslo : Norsk sykepleierforbund
ISBN 82-7269-105-1
Finnes også som: Utfordringer i den kommunale pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenesten (elektronisk ressurs)

* * Nortvedt, Finn (2001): Smerte : fenomen og forståelse. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-417-1144-1

* Nortvedt, Per (2008): Sykepleiens grunnlag : historie, fag og etikk. 2. utg. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-01215-5

Nylander, Gro (2007): Mamma for første gang. 2. rev. utg. Oslo : Gyldendal
ISBN 978-82-05-37294-8

* Olsen, Lars Andre` og Lisbeth Østgaard Rygg (2004): Praktisk legemiddelhåndtering. Oslo : Cappelen akademisk forl.
ISBN 978-82-02-23930-5

* Olsen, Lars Andre` (2007): Praktisk medikamentregning. 2. utg. Oslo : Cappelen akademisk forl.
ISBN 978-82-02-26986-9

* Olsson, Henny (2003): Forskningsprosessen : kvalitative og kvantitative perspektiver. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-30185-6

* Ranhoff, Anette Hylen, Gisle Schmidt, Unni Ånstad [red.] (2007): Sykehjemsmedisin : håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00627-7

* Rokstad, Anne Marie Mork og Kari Lislerud Smebye (red.) (2008): Personer med demens : møte og samhandling. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-107-7

* Sand, Olav ... [et al.] (2006): Menneskekroppen : fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34807-3

* Sjaastad, Øystein V. ... [et al] (2006): Arbeidsbok til Menneskekroppen : fysiologi og anatomi. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-34808-1

* Sjøen, Rolf Jarl og Lene Thoresen (2008): Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-38743-0

Snoek, Jannike Engelstad (2008): Psykiatri : kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. [Oslo] : Akribe
ISBN 978-82-7950-131-2

* Steen, Merete og Mikos Degre` (red.) (2009): Mikrober, helse og sykdom. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32367-4
Denne erstatter to bøker: Tjade, Trygve. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonnssykdommer. Stordalen, Jørn. Den usynlige fare : lærebok i hygiene.

* * Svenaeus, Fredrik (2005): Sykdommens mening : og møtet med det syke mennesket. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-34295-4

* * Svensson, Roland (1998): Samfunn, medisin, sykepleie. Oslo : Ad notam Gyldendal
ISBN 82-417-0944-7

* * Tranøy, Knut Erik (2005): Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 82-450-0164-3

* Travelbee, Joyce (1999): Mellommenneskelige for hold i sykepleie. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-00-12894-6

* * Tveiten, Sidsel (2008): Pedagogikk i sykepleiepraksis. 2. utg. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 978-82-450-0670-4

Valset, Signe (2005): Veivalg i syk[e]pleien. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-32730-0

Vetlesen, Arne Johan (2007): Hva er etikk. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00782-2

* * Wall, Patrick (2003): Smerte : kunnskap om lidelse. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-28082-7

* * Wekre, Lena Lande og Kjersti Vardeberg (red.) (2004): Lærebok i rehabilitering : når livet blir annerledes. Bergen : Fagbokforl.
ISBN 82-7674-746--9

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler [elektronisk ressurs] ([2007]). [Rev. utg.] Oslo : Norsk sykepleierforbund
http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Etikk/Yrkesetikk/13652.cms
Litteratur knyttet til Felles del.

Økland, Toril og Kari Glavin (2005): På ungdommens premisser : helsestasjon for ungdom. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-106-0

Informasjon

 • Emnebeskrivelsen er godkjent under studieplanen(e):

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:
 • Studiepoeng:


  41